Jste zde

Kompletní pravidla (verze 2014)

I. Cíle akce

1.    Cílem je splnění úkolu dle zařazení skupiny a maximální snaha o přežití.

II. Herní území, Lokace, Hřbitovy

1.    Herním územím se rozumí oblast, ve které se nachází místo srazu, kam musí Skupina (hráči) dorazit nejpozději do páteční půlnoci, a kterou následně do nedělního poledne nesmějí opustit.

2.    Území je vyznačeno na Mapě a v reálu je (většinou) ohraničeno výrazným předělem (konec lesa, větší cesta, turistická značka, potok, hrana skal, rybník apod.).

3.   Uvnitř Herního území (ale nutně ne na Mapě) se nachází speciální místa, a to např. „Hřbitovy“ (viz. II.5) nebo studánky.

4.    Opuštění Herního území je zakázáno i "neherně", tj. je např. zakázáno jen tak si jít nakoupit – výjimky je nutné konzultovat s organizátory (až na případy typu zranění).

III. Boj - zbraně, zásahové plochy, bodání

1.    Je ZAKÁZÁNO zbraně (a též zbroje) ukrývat! Všechny musí být nošeny viditelně.

2.    Bojuje se železnými zbraněmi s tím, že povoleny jsou tyto typy zbraní:

1.    jednoruční: meč, bastard, dýka, palcát, jednoruční sekera

2.    obouruční: obouruční meč, bastard, tyčovky

3.    střelné: luk, kuše (obojí s přiměřenou silou nátahu – bude provedena zkouška na majitelích)

3.    Palné zbraně jsou zakázané.

4.    Tyčovky je nutné mít na konci opatřeny bezpečnostní koncovkou, tj. tupým hrotem, kuličkou nebo hříbkem (vše podléhá vstupní kontrole, kdy mají konečné slovo organizátoři).

5.    Stejně jako v bitvách, počítají se tzv. Zásahy. Zásahem se myslí zásah (sek s nápřahem, zásah střelou) do zásahové plochy soupeře.

     Zásahovou plochu tvoří celé tělo včetně hlavy.

Pozn.: Hlava, kolena, zápěstí (prsty), genitálie a jiná citlivá místa nejsou primární zásahovou plochou, záměrně se proto na ně neútočí (při zásahu se však tento počítá). Bojující musí mít bezpečně krytou hlavu přilbou (pevně uchycenou)!

6.    Zasažený (!) hlásí úspěšný útok zvoláním "Zásah", tj. Zásahy se přiznávají.

7.    Všechny zbraně po Zásahu zraňují za 1 Život. Výjimkou je zásah šípem nebo šipkou do trupu, takový zásah ubírá 2 Životy. Zásah šípem nebo šipkou do hlavy znamená okamžitou smrt.

8.    Bodání i náznaky bodu jsou zakázány.

9.    Je zakázáno se krýt (např. před střelbou) jakýmkoliv textilem (pláště, stanové plachty atd.).

10."Náhlá smrt" - jde o případy, kdy:

1.    na vás někdo zaútočí zcela nečekaně (např. napadne vás zpoza stromu, sestřelí ze křoví apod.) - je VHODNÉ přiznat mu úspěch a bez ohledu na počet životů, který by vám měl ubrat, upadnout do Agónie; zde nicméně záleží na okolnostech.

2.    jste napadeni ve spánku - útočník by měl útok na spící osobu jen naznačit, a to položením zbraně na jeho hruď; napadený pak NESMÍ klást další odpor ani křičet a je automaticky považován za osobu v Agónii.

IV. Životy, Uzdravování, Agónie, Smrt a Oživení

1.    Každý má 1 Život.

2.    Další Životy lze získat díky výstroji [držte se dobových předloh!], a to:

1.    +1 Život – jedna vrstva (prošívanice nebo kovová zbroj) NEBO

2.    +2 Životy – dvě vrstvy a více (např. prošívanice a kovová zbroj)

3.    Nelze mít více než 3 Životy!

4.    Životy přidané díky výstroji (dle IV.2) se započítávají jen tehdy, pokud máte výstroj na sobě a pokud je jasně vidět, že ji na sobě máte. Pokud si výstroj či její část sundáte, klesne vám počet životů o tolik, kolik vám přidala – a naopak, jakmile si ji nandáte, tyto životy se vám přičtou.

5.    Životy přidané díky výstroji se obnovují stejně, jako život dle IV.1 (Uzdravování viz IV.7).

6.    Životy jsou jen herní mechanismus! Snažte se spíše HRÁT ZRANĚNÍ a Zásahy než počítat Životy a do poslední chvíle být "fit" (s prostřelenou nohou utíkat apod.). Cílem každého hráče by především měla být snaha přežít!

7.    Uzdravování probíhá buď přirozeně (odpočinek) nebo pomocí Felčara (viz níže).

8.    Odpočinkem přibývají životy rychlostí 1 Život za PŮL HODINY, ale jen v případě, že daná osoba skutečně Odpočívá (v sedě či leže). Není tedy možné odpočívat za pochodu.

9.     Felčar je normální herní postava se schopností léčit Životy (a to jakékoliv postavy ve hře). Každá skupina si před začátkem hry zvolí jednu osobu, která bude hrát mimo jiné i postavu Felčara (může to být bojující i nebojující postava viz. VI). V případě úmrtí této postavy nelze předat roli Felčara na jinou žijící postavu, ale je možné, aby si tuto roli zvolila nějaká nově příchozí postava (po oživení). Ovšem ve skupině smí být pouze jedna postava s rolí Felčara. K léčení používá Felčar speciálních Obvazů, které léčené osobě uvazuje na poraněné místo. Každý Obvaz léčí rychlostí 1 Život za 10 MINUT (pokud má tedy někdo nasezeny dva obvazy, vyléčí si 2 Životy za 10 MINUT, atd.). Do začátku hry obdrží každá jednotka 3 obvazy, které lze používat opakovaně, lze je krást, pořizovat za herní peníze nebo získávat jako odměnu za splnění úkolu. Používat je smí ale vždy jen Felčar.

10.Agónie nastává v okamžiku, kdy klesne počet Životů na NULU; Agónie trvá 5 minut. Během této doby může být skoro-mrtvá postava buď cíleně Usmrcena (je naznačeno dobíjení) nebo naopak Uzdravena Felčarem. Agónie zároveň simuluje "pozůstatky boje".

11. Smrt nastává po uplynutí Agónie nebo Dobitím. Mrtvola zůstává ležet na místě do svého oživení. Výjimkou je pouze případ, kdy hráč zemře přímo ve svém táboře, nepřátelském táboře nebo jeho bezprostřední blízkosti. Pokud se tak stane, mrtvola se odebere (po ukončení boje a Obírání dle VII.) do bezpečné vzdálenosti (min. 100m) mimo dosah tábora či nepřátel.

12. Oživení probíhá na místě zabití a trvá 30 minut od chvíle, kdy uplynula doba Agónie nebo proběhlo Dobití.

13. Pokud někdo zemře, všechen jeho Majetek připadá Hejtmanovi (a je na něm, jak s ním naloží). Věci, které Hejtman (a ostatní živí) nechtějí dále použít, zůstávají Mrtvole; jde prostě o to, že Mrtvola nesmí nést živým věci, resp. že živí si mohou rozebrat věci Mrtvoly.

14.Po Oživení se daný hráč stává novou Postavou, má novou Roli, tj. zejména - nepamatuje si VŮBEC NIC z toho, co a jak se stalo jeho Postavě minulé. Může mít do začátku nějaké finance nebo nemusí, může mít i jiný původ nebo titul, jinou výstroj a výzbroj (může mu být zakázáno nějakou používat) apod. Obecně platí, že začíná s tím, co u sebe má, když proběhlo Oživení. Se změnou Postavy by měla být provedena i změna Oblečení, a to ideálně tak, aby nedocházelo k záměně. Nejlepší je samozřejmě neumírat, to problémy po Oživení řeší ;).

15.Po oživení hráč vyhledá svou jednotku a jako jiná postava se k ní přidá.

V. Táboření, stěhování Skupiny

1.    Skupina NESMÍ rozdělávat oheň (Vyplývá z platné legislativy ČR týkající se pohybu v lese).

2.    Je zakázáno vytvářet destrukční pasti (životu a zdraví nebezpečné).

3.    Dále je zakázáno budovat opevnění z textilu (pláště, stanové plachty apod. Viz. III.10).

VI. Bojující a Nebojující; Nehrající a Mrtvoly; Civilové; Velmoži a Hejtmani; Zajatci

1.    Bojující jsou ti, kteří splňují následující podmínky:

1.    umět bojovat se zbraní, se kterou bojovat chci,

2.    počítat s možným zásahem,

3.    mít "základní vybavení" pro boj, a to: minimálně jednu vrstvu ochranné zbroje, rukavice (alespoň kožené, nejlépe však kovové „plátové“) a ochranu hlavy – funkční helma s odpovídající vycpávkou (čapka, polstrování).

2.    Nebojující jsou všichni ti, kteří nesplňují podmínky podle VI.1, mají pouze 1 Život a nesmí se AKTIVNĚ ani PASIVNĚ zúčastnit boje (nesmí se ani krýt ani bránit). K zabití Nebojujícího stačí přiložit zbraň nebo náznak (viz III.9 Přepadení ve spánku). Pokud se Nebojující osoba snaží utéct, může být napadnutelná (zadržitelná).

3.    Jinak řečeno - pro bojující je potenciálním nebezpečím každý, kdo se nevzdá nebo utíká. Pro nebojující je nejdůležitější záchrana vlastního života - třeba útěk před bojem nebo se vzdát nepříteli.

4.    I Nebojující MOHOU být zabiti! (a někdy musí, například proto, aby nebyli svědci).

5.    Nehrající jsou ti, kteří jsou mrtví (tj. Mrtvoly), nebo ve výjimečných případech Organizátoři či Hráči zařizující cosi "pro Hru" nebo "mimo Hru".

6.    Nehrající mají ruce nad hlavou (popř. ruce se zbraní nad hlavou u Mrtvol) a všechny v doslechu předem informují o tom, že nehrají

7.    Nehrající nesmějí s Hrajícími mluvit, varovat je apod. (s výjimkou oznámení dle VI.6). Prostě neexistují.

8.    Je ZAKÁZÁNO "dělat, že jsem Nehrající" nebo jinak vzbuzovat dojem, že tomu tak je, když není (klamat).

9.    Mrtvoly zůstávají na místě, které nesmějí během Oživování opustit (viz IV.10-13).

10."Civilové" (tedy všichni náhodní chodci, houbaři apod.) se považují za "obyvatelstvo". Nelze (a je zakázáno) je napadat, nicméně je možné od nich získávat informace, (dobové) vybavení, jídlo apod. Nesmí však být použiti v boji.

11.Pokud se přihlásí Skupina s více než 3 členy nebo pokud to Role Skupiny vyžaduje, může být ve Skupině "Velmož", tj. šlechtic. Tento fakt nehraje dále žádnou speciální roli - kromě dopadu na hraní této role v dobovém kontextu.

12.Každá Skupina má svého Hejtmana. Pokud Hejtman zemře, skupina vyčká do příchodu jeho nástupce.

13.Hejtman:

1.    je na Hejtmanově rozhodnutí (MÁ PRÁVO VETA), kde bude a kam se pohne Skupina, tj. také kde budou uloženy věci Skupiny,

2.    pokud zemře nějaký člen Skupiny, právě Hejtmanovi připadají všechny jeho věci a je na něm, jak s nimi naloží.

3.    je oprávněn jednat a mluvit za celou Skupinu.

14.Skupina si může upravit bod 13.2 (věci po smrti) odlišně. Ostatní body změnit nelze!

15.Zajatci se brát mohou - buď se někdo vzdá nebo ho dostanete z Agónie (Felčar). Neplatí žádná speciální pravidla na držení Zajatců, ale buďte soudní...

VII.Majetek a Peníze; Obírání

1.    Všechna výzbroj a výstroj se považuje za nezcizitelnou - jde zejména o šaty, zbraně, zbroje, vybavení.

2.    Část věcí může být "neherní", tj. nedobová (nicméně povolená Organizátory - např. lékárnička) nebo sloužící jako reprezentace herního principu. Neherní věci nejen nelze krást, ale pro Hru samotnou VŮBEC NEEXISTUJÍ. Příkladem může být též základní Mapa (obdržená na začátku hry) a výtisk Pravidel.

3.    Co tedy zcizit lze (včetně výjimek z bodu VII.1):

1.    herní Peníze (popř. další herní cennosti jako např. drahokamy)

2.    herní listiny a předměty (zboží kupců atd.),

3.    jídlo (vždy jen maximálně polovinu),

4.    nápoje MIMO nádob na ně,

5.  Obvazy potřebné pro léčení Felčarem.

4.    Obírání mrtvol může mít dvě podoby (záleží, jak se Mrtvola rozhodne):

1.   Mrtvola vydá VŠECHNY herní věci dobrovolně (opravdu všechny!!)

2.   Mrtvola se nechá prohledat, a to doslova donaha. V tomto případě Mrtvola musí akceptovat "šacování" a nesmí se bránit - ale může hrát "rigor mortis" (tedy "prkno", neměnit polohu). Obírající má cca 5 minut na to, něco najít, pak musí hledání nechat; zároveň by se měl chovat "slušně" a "mravně" ;)

VIII.Různé

1.    Prověrka dobovosti se provádí na Srazu, co neprojde, berou Organizátoři k sobě. Nejsme šílenci typu "110% LH", ale chceme, aby akce měla styl a nezvýhodňovala ty, kteří se dobovosti nedrží (jako tomu je s obuví - pohorky překryté kůží jsou 200x pohodlnější a pevnější, než kožené boty...). Střelné zbraně - resp. střelivo - jsou zkoušeny na majitelích.

2.    Oheň se rozdělává jen dobově, existuje nicméně jeden "trik" - požádat o oheň Civilisty. Oheň je nicméně s ohledem na bezpečnost zakázáno rozdělávat (viz V.1).

3.    Cigarety jsou zakázány. Nicméně - bohužel - závislost je závislost. Kouřit však lze jen a pouze na místech, kde vás nikdo (nepřátelé, spoluhráči ani organizátoři) neuvidí . To samé platí i pro použití mobilních telefonů – v nutné míře.